فیلتر ترکیبی شامل: فیلتر هپا، کربن اکنیو، زئولیت، کلد کاتالیست و نانومینرال کریستال